Tema 2014-2015

Förskolan Utsikten har nu under läsåret valt att börja arbeta med Matematiklyftet. Detta är ett fortbildningsmaterial från Skolverket för oss förskollärare. Huvudsyftet är att ge oss vuxna en fördjupad förståelse för olika matematiska aktiviteter. Vilket vi sedan kan använda för att utveckla barnens förmåga att aktivt delta i matematiken. Extra fokus kommer därmed att ligga på matematiken under kommande fyra terminer. Arbetet kring temat kommer att se olika ut i våra grupper men vi stävar mot gemensamma mål.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande
  egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
  och förändring
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och
  pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda mate matiska
  begrepp och samband mellan begrepp
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

(Läroplan till förskolan Lpfö98 rev.10).

Nedan kommer ni efter avslutat läsår att kunna ta del av vår kvalitetsredovisning.

våren 2015